Povrat i reklamacije

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

I     Pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana predaje robe u posjed Kupca ili treće osobe određene od strane Kupca.

II     Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Kupac je dužan prije isteka roka iz prethodnog članka obavijestiti Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Kupac se za tu svrhu može koristiti Obrascem o jednostranom raskidu ugovora. Obrazac o jednostranom raskidu ugovora možete preuzeti na ovoj poveznici.

Izjavu o raskidu Kupac može poslati putem pošte na adresu Trgovca:

Valentina Pereglin, vl. PETINI, obrta za usluge
Radnička 132
10342 Dubrava
ili
putem elektroničke pošte na info@petini.hr

a Trgovac će bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu.

Na Kupcu je teret dokaza da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu odredbama članka 74 ZZP.

III     Učinak jednostranog raskida ugovora

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj što je primila na temelju ugovora.

Iskoristi li Kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Trgovac je dužan izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena odnosno, nakon što mu Kupac dostaviti dokaz o slanju robe. Kupac snosi izravne troškove povrata robe.

Iskoristi li Kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci Kupca da raskida ugovor, vratiti Kupcu plaćeno.

Trgovac će izvršiti povrat plaćenog služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Kupac nije obvezan platiti nikakve dodatne troškove za povrat.

Kupac je obvezan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana obavijesti Trgovcu o svojoj odluci da raskine ugovor. Mole se Kupci da prilikom povrata proizvoda isti vrate u pripadajućoj ukrasnoj kutiji.

Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe (primjerice ako Kupac nastavi koristiti proizvod nakon što ga je isprobao).

IV         Isključenje prava Kupca na jednostrani raskid ugovora

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu (primjerice proizvod s personaliziranom posvetom) ili zapečaćena roba koja iz higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave (primjerice proizvodi koji dolaze u direktan dodir s kožom).

MATERIJALNI NEDOSTACI

I     Odgovornost za materijalne nedostatke

Trgovac odgovora za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca, neovisno o tome je li mu nedostatak bio poznat. Trenutak prijelaza rizika na Kupca je trenutak predaje stvari u posjed Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik. Trgovac odgovara i za materijalne nedostatke proizvoda koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na Kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

II     Obavijest o nedostatku

Kupac je obvezan obavijestiti Trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon proteka dvije godine od predaje stvari. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Trgovca o postojanju nedostataka gase se nakon isteka dvije godine računajući od dana odašiljanja obavijesti Trgovcu, osim ako je Trgovčevom prijevarom Kupac bio spriječen u ostvarenju istih.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Trgovca o nedostatku može po svom izboru:

- zahtijevati od Trgovca da nedostatak ukloni,

- zahtijevati od Trgovca da mu preda drugu stvar bez nedostatka,

- zahtijevati sniženje cijene,

- izjaviti da raskida ugovor.

U svakom od tih slučajeva Kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima,

III     Neznatan nedostatak

Ako je nedostatak neznatan Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

IV     Troškovi otklanjanja nedostatka

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi Trgovac.

V     Trgovac kao kupac

Prethodni stavci ovog članka prvenstveno se odnose na potrošačke ugovore. Na trgovca kao Kupca primjenjuju se odgovarajuće odredbe ZOO.

ZAVRŠNE ODREDBE

I     Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio ugovora.

II     Obavijest o načinu pisanog prigovora Kupca

Prigovore, sukladno članu 10 ZZP, Kupac može poslati putem pošte na adresu Trgovca:

Valentina Pereglin, vl. PETINI, obrta za usluge
Radnička 132
10342 Dubrava

 ili

putem elektroničke pošte na info@petini.hr.

Kupac se za tu svrhu može koristiti Obrascem za prigovor Kupca. Obrazac za prigovor Kupca možete preuzeti na ovoj poveznici.

Kako bi Trgovac odgovorio Kupcu na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se Kupci da navedu točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovor Kupca u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora Kupaca na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne primjenjuju se na Kupce pravne osobe.

III     Zamjena

Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu je moguće zatražiti putem e-maila s naslovom “Zamjena: _____ (broj narudžbe)“.

U e-mailu je Kupac obvezan naznačiti želi li proizvod zamijeniti za isti proizvod druge boje ili za drugi proizvod iz ponude. Proizvod je potrebno poslati na adresu Trgovca unutar 8 radnih dana od dana odobrenog zahtjeva za zamjenu.

Proizvod je potrebno vratiti neoštećen i u originalnoj ambalaži. U slučaja kada Kupac vrši zamjenu za proizvod veće vrijednosti, potrebno je uplatiti razliku na račun Trgovca, a ako se vrši zamjena za proizvod manje vrijednosti, Trgovac je obvezan povrat razlike izvršiti služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom kupovine proizvoda.

Izravne troškove zamjene proizvoda snosi Kupac.

IV     Rješavanje sporova

U slučaju spora između Trgovca i Kupca, ugovorne strane će spor pokušati riješiti dogovornim i mirnim putem, a ako isto nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud u Republici Hrvatskoj.

Ugovorne strane mogu spor riješiti pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore, a mogu podnijeti i prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova.

Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR